Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 9 năm 2018: Xem thông báo

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo tín chỉ

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy: Xem Quy định đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học: Xem

Quy định đánh giá học phần 2017

Quy định đánh giá học phần 2017 Niên chế: Xem Tín chỉ: Xem

Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10

  Quy định quy đổi điểm bài kiểm tra, bài thi kết thúc học phần, bài thi tốt nghiệp trắc nghiệm theo thang điểm 10: download  

Quy định cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học

Quy định cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học: Xem

Quy định và danh sách Cố vấn học tập các lớp Đại học theo học chế tín chỉ

Quy định công tác cố vấn học tập: Tải về Danh sách cố vấn học tập Tải về