Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11/12/2023: Xem 2. Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với học viên Chuyên khoa […]

Quyết định về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Quyết định về việc ban hành Quy định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng: Xem

Quy định đào tạo trình độ đại học năm 2021

Quy định đào tạo trình độ đại học năm 2021: Xem

Thông báo thi kỳ thi phụ đối với các học phần chuyên ngành điểm D và Danh sách sinh viên thiếu điểm các lớp đại học năm cuối

– Thông báo thi kỳ thi phụ đối với các học phần chuyên ngành điểm D: Xem – Danh sách sinh viên thiếu điểm các lớp đại học năm cuối: Xem

Thông báo V/v một số nội dung liên quan đến Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Thông báo V/v một số nội dung liên quan đến Quy định chuẩn năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng: Xem

Thông báo về việc điều kiện tham gia Học phần tốt nghiệp

Thông báo về việc điều kiện tham gia Học phần tốt nghiệp: Xem

Biểu mẫu và lý lịch sinh viên 2020

Biểu mẫu Lý lịch sinh viên

Thông báo về việc triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

Thông báo số 511/TB-ĐHKTYDĐN ngày 25/9/2020 về việc triển khai thực hiện KLTN năm học 2020-2021: Xem

Thông báo điều chỉnh thời gian áp dụng quy định Chuẩn năng lực ngoại ngữ

Thông báo điều chỉnh thời gian áp dụng quy định Chuẩn năng lực ngoại ngữ: Xem thông báo  

Thông báo lịch học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6, năm 2020

Thông báo lịch học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6, năm 2020: Xem thông báo