Chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng

Chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng ngành Điều dưỡng và Xét nghiệm y học năm 2015 (theo học chế niên chế). Chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học năm 2018 (theo hệ thống tín chỉ). Chương trình đào tạo Đại học liên thông từ cao đẳng ngành Dược học và Kỹ thuật hình ảnh y học năm 2019 (theo hệ thống tín chỉ).

Danh sách sinh viên học lại CĐ năm 3; DTC 19; năm học 2016- 2017

xem tại đây

Các chương trình đào tạo

Stt Mã số Tên ngành Trình độ đại học 1 52720101 Y đa khoa 2 52720301 Y tế công cộng 3 52720330 Kỹ thuật hình ảnh y học 4 52720332 Xét nghiệm y học 5 52720401 Dược học 6 52720501 Điều dưỡng 7 52720503 Phục hồi chức năng Trình độ cao đẳng 1 51720330 Kỹ […]