Lịch phân bố giảng đường tuần 23 (từ 06/02/2023 – 11/02/2023)

Cơ sở 1: Xem

Cơ sở 2: Xem

 

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.