Cơ cấu tổ chức

 

TT Họ tên Chức vụ
1 ThS. BS. Nguyễn Thị Tâm Trưởng phòng
2 ThS. Trương Đình An Sơn Phó Trưởng phòng
3 ThS. BS. Nguyễn Thị Hoài Thu Phó Trưởng phòng

I. Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

1. Vị trí Trưởng phòng Đào tạo đại học:

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo của Trường

+ Lập kế hoạch dạy học và giám sát quá trình tổ chức dạy học các lớp học trong trường.

+ Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc cho toàn bộ viên chức của phòng

+ Phối hợp với các Khoa, Bộ môn trong trường xây dựng các đề án mở ngành đào tạo

+ Chỉ đạo phòng thực hiện các công việc liên quan đến việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo
quy định

+ Tổng kết các khóa đào tạo của các loại hình đào tạo

+ Chỉ đạo phòng thực hiện các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng đào tạo

+ Tham gia các Hội đồng của Nhà trường

+ Tham gia giao ban, trực lãnh đạo trường

2. Vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học

+ Triển khai tiến độ dạy học cho tất cả các lớp tại trường

+ Tham gia chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo

+ Phụ giúp Trưởng phòng trong việc cập nhật và hoàn chỉnh các chương trình giáo dục các ngành học và bậc học tại trường

+ Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo

+ Tham gia công tác tuyển sinh

+ Liên hệ các cơ sở y dược để sắp xếp việc thực tập, thực tế của toàn bộ HSSV trong Trường

+ Phụ trách các báo cáo tổng kết công tác đào tạo và các công việc liên quan khác

+ Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học của phòng

+ Phụ trách công tác giáo trình của Trường

+ Tham gia chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo

+ Tham gia vào việc hoàn thành hồ sơ mua phôi bằng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Tham gia công tác khác theo sự phân công của phòng và Nhà trường

II. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

+ Theo dõi việc tổng hợp kết quả học tập, xếp phân loại kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp theo quy định của các quy chế đào tạo.

+ Quản lý điểm học tập và rèn luyện của sinh viên dựa trên phần mềm quản lý đào tạo

+ In bảng điểm học tập học kỳ, năm học; bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên ra trường

+ Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các Bộ chủ quản

+ Hoàn thành hồ sơ mua phôi bằng từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Quản lý và cấp phát bằng, chứng chỉ tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Phụ trách website của phòng

+ Theo dõi công tác hành chính của phòng, lưu giữ các công văn, giấy tờ liên quan

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các báo cáo của phòng

+ Thu nhận hồ sơ tuyển sinh và phục vụ các công việc liên quan đến tuyển sinh

+ Hoàn thành hồ sơ các lớp đào tạo chứng chỉ, đào tạo bồi dưỡng

+ Sắp xếp, phân bố giảng đường và điều chỉnh lịch giảng đường

+ Trực điện thoại phòng

+ Phụ trách quản lý tài sản

+ Phụ trách văn phòng phẩm

+ Lên lịch thi  kỳ thi chính, lịch thi kỳ thi phụ và sau học lại của mỗi học kỳ

+ Tham gia lên tiến độ dạy học tất cả các lớp trong trường

+ Phụ giúp phòng trong việc in bằng tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp các lớp đào tạo

+ Sắp xếp, tổng hợp và liên hệ gởi công văn đến các cơ sở thực hành số lượng sinh viên từng tháng và thời gian thực tập trong từng học kỳ

+ Theo dõi đối chiếu giờ giảng kế hoạch và tổng hợp giờ thực hiện của giảng viên

+ Theo dõi, tổng hợp danh sách giảng viên thỉnh giảng và tổng hợp giờ thỉnh giảng từng tháng, từng học kỳ.

+ Tổng hợp số lượng sinh viên, gởi công văn liên hệ cơ sở TTCĐ, TTTN. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN

+ Tham gia công tác tuyển sinh

+ Thực hiện các công việc khác khi được phân công