Lịch đào tạo năm học 2017-2018

Lịch đào tạo : Xem

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017

Lịch thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 9/2017: Xem

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại (sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017) và các lớp khác

Lịch thi:  Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-2017

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-017: Xem

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017-2018

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017-2018: Tải về

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2, năm học 2016-2017

Kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017

Kết quả phúc khảo: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ 2, năm học 2016-2017

Kết quả thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017; Thời gian phúc khảo, dự kiến phát bằng và đăng ký thi-thi lại tốt nghiệp

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 6/2017