Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5, 6 năm 2017

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5,6 năm 2017 Xem

Quy định về việc Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017

Quy định về việc Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy năm 2017

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 1, năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập học kỳ I năm học 2016-2017 Xem

Lịch thi học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi: Xem

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 01/2017 và thông báo phúc khảo điểm thi

Kết quả tốt nghiệp kỳ thi tháng 01/2017: Tải về Thông báo phúc khảo điểm thi: Tải về

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2016-2017

Thông báo phúc khảo điểm: Tải về Mẫu đơn phúc khảo điểm thi: Tải về  

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp năm 2017

Quy định nội dung và hình thức thi tốt nghiệp năm 2017

Lịch học học kỳ 2, năm học 2016-2017

Lịch học học kỳ 2

Các Quy định dành cho sinh viên học theo hệ thống tín chỉ

Các quy định dành cho sinh viên học theo hệ thống tín chỉ