Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2018-2019 Mẫu đơn phúc khảo: http://daotao.dhktyduocdn.edu.vn/van-ban-bieu-mau/don-xin-phuc-khao-diem-thi-ket-thuc-hoc-phan/

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học chính quy năm I: Tải về Đại học chính quy năm II: Tải về Đại học chính quy năm III: Tải về Đại học chính quy năm IV: Tải về Đại học chính quy năm V: Tải về Đại học liên thông VLVH: Tải về

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp cho HSSV đăng ký thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 9/2019

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp tháng 9/2019: Xem thông báo

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2018-2019

Lịch thi: Xem

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2018-2019

Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến học kỳ II, năm học 2018-2019

Quy định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên

Quy định bảo lưu kết quả học tập của sinh viên

Quyết định bảo lưu kết quả học tập tháng 6/2019

Quyết định bảo lưu kết quả học tập tháng 6/2019: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ sau học lại- Đại học chính quy không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 5/2019

Lịch thi: Xem

Kết quả tốt nghiệp và Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019

Kết quả tốt nghiệp và Thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2019

Danh sách phòng thi tốt nghiệp – Kỳ thi tháng 5/2019

Danh sách phòng thi buổi sáng: Tải danh sách Danh sách phòng thi buổi chiều: Tải danh sách