Các chương trình đào tạo

 

Stt Mã số Tên ngành
Trình độ đại học
1 7720101 Y khoa
2 7720201 Dược học
3 7720301 Điều dưỡng, có 03 chuyên ngành:
3.1 7720301A Điều dưỡng đa khoa
3.2 7720301B Điều dưỡng nha khoa
3.3 7720301C Điều dưỡng gây mê hồi sức
4 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học
5 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học
6 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng
7 7720701 Y tế công cộng
Trình độ cao đẳng
1 51720330 Kỹ thuật hình ảnh y học
2 51720332 Xét nghiệm y học
3 51720501 Điều dưỡng, có 03 chuyên ngành
3.1 51720501A Điều dưỡng đa khoa
3.2 51720501B Điều dưỡng nha khoa
3.3 51720501C Điều dưỡng gây mê hồi sức
4 51720502 Hộ sinh
5 51720503 Phục hồi chức năng
6 51900107 Dược học