Danh sách thi lần 2 và thi lần 1, lần 2 sau học lại ngày 21 tháng 9 năm 2013 (mới nhất)

Danh sách thi lần 2 và thi lần 1, lần 2 sau học lại ngày 21 tháng 9 năm 2013 (mới nhất)

Thông báo kế hoạch thi sau học lại và thi lại

Đã có lịch thi (lần 1, lần 2 sau học lại) và thi lần 2 (các môn chưa thi lần 2) học kỳ 2 năm học 2012 – 2013 của tất cả các lớp