Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến hết học kỳ I, năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên thiếu điểm (điểm F): Xem Danh sách sinh viên điểm D chuyên ngành: Xem – Thời gian học lại (điểm F), học cải thiện điểm (học phần điểm D chuyên ngành và  các học phần điểm D không thuộc học phần chuyên ngành có nhu cầu học cải thiện điểm của […]

Danh sách + Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2020-2021

Danh sách + Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2020-2021: Xem

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2020-2021 và điểm D chuyên ngành những học kỳ trước

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ I, năm học 2020-2021 và điểm D chuyên ngành những học kỳ trước: Xem Lưu ý: Thời gian thi kỳ thi phụ ngày 20/4 và 22/4/2021 (lịch thi cụ thể trên website phòng Đào tạo đại học) Những sinh viên không đủ điều kiện thi lần 1 […]

Danh sách + Lịch thi kỳ thi phụ các lớp Đại học năm cuối

Danh sách + Lịch thi kỳ thi phụ các lớp Đại học năm cuối: Xem

Bảng tổng kết điểm học tập học kỳ I, năm học 2020-2021

Bảng tổng kết điểm học tập học kỳ I, năm học 2020-2021 (update 31/3/2021): Xem

Thông báo thi kỳ thi phụ đối với các học phần chuyên ngành điểm D và Danh sách sinh viên thiếu điểm các lớp đại học năm cuối

– Thông báo thi kỳ thi phụ đối với các học phần chuyên ngành điểm D: Xem – Danh sách sinh viên thiếu điểm các lớp đại học năm cuối: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 3 thi sau Tết)

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 3 thi sau Tết): Xem

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 1)

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 1): Xem

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I (đợt 1 và đợt 2), năm học 2020-2021

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ I (đợt 1 và đợt 2), năm học 2020-2021: Xem