Quy định đào tạo đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học theo tín chỉ

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy: Xem

Quy định đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học: Xem