Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

  1. Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với sinh viên đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 704/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11/12/2023: Xem

2. Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học đối với học viên Chuyên khoa cấp I của Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 705/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 11/12/2023: Xem