Thông tin Đào tạo

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 2: từ ngày 12/05 đến ngày 30/06/2018)

Lịch thi học kỳ II, năm học 2017- 2018 (đợt 2: từ ngày 12/05 đến ngày 30/06/2018): Xem

Lịch thi kỳ thi chính sau học lại , cải thiện điểm HKI, năm học 2017- 2018

Lịch thi: Xem

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học)

Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018 (hệ liên thông vừa làm vừa học): Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2017-2018

Lịch thi: Xem

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5, 6 năm 2018

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp – Tháng 5, 6 năm 2018

Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Quyết định cho sinh viên nghỉ học có thời hạn, tháng 4/2018

Quyết đinh cho sinh viên nghỉ học có thời hạn

Quyết định vào học lại, xóa tên, bảo lưu tháng 3/2018

Tải quyết định

Quyết định xóa tên và bảo lưu tháng 01/2018

Quyết định xóa tên Quyết định bảo lưu

Quyết định sinh viên tiếp tục vào học

Quyết định

Quyết định sinh viên tiếp tục vào học

Quyết định sinh viên tiếp tục vào học