Thông báo về thời gian học học kỳ I, năm học 2023-2024 của ĐHLT VLVH, ĐH VLVH