Lịch giảng học kỳ II, năm học 2021- 2022 (từ 25/04/2022 các hệ đào tạo đều học trực tiếp tại Trường)

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2021- 2022: Xem

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2021-2022

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2021-2022: Xem

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2020-2021

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2020-2021: Xem LG có thể thay đổi (SV truy cập theo dõi để cập nhật LG)

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2020-2021

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2020-2021   Đại học chính quy năm 1: Tải về Đại học chính quy năm 2: Tải về Đại học chính quy năm 3: Tải về Đại học chính quy năm 4: Tải về Đại học chính quy năm 5: Tải về Đại học chính quy năm 6: Tải về Đại […]

Lịch đào tạo năm học 2020-2021

Lịch đào tạo năm học 2020-2021: Xem