Thông báo về thời gian học học kỳ I, năm học 2023-2024 của ĐHLT VLVH, ĐH VLVH

Năm 1: Xem Năm 2: Xem

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2023 – 2024

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2023 – 2024: Xem

Lịch đào tạo năm học 2023 – 2024

Lịch đào tạo năm học 2023 – 2024: Xem

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2022-2023 các lớp ĐH LT VLVH và ĐH VLVH

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2022-2023 các lớp ĐH VLVH và Liên thông VLVH: Xem

Lịch giảng Kỳ II, NH 2022 – 2023, ĐH LT VLVH (năm II) & ĐH LT CQ DƯỢC 03 (năm II)

ĐH LT VLVH ĐD GMHS 03 (Năm II): Xem ĐH LT VLVH ĐD HS 01 (Năm II): Xem ĐH LT CQ DƯỢC 03 (Năm II): Xem

Lịch giảng đại học chính quy học kỳ II, năm học 2022 – 2023

Lịch giảng đại học chính quy học kỳ II, năm học 2022 – 2023: Xem

Lịch giảng học kì I năm học 2022-2023 các lớp Đại học Liên thông VLVH, Đại học VLVH, Đại học Liên thông chính quy năm I

Lịch giảng học kì I năm học 2022-2023 các lớp Đại học Liên thông VLVH, Đại học VLVH, Đại học Liên thông chính quy năm I: Xem

Lịch giảng học kỳ I (ĐHCQnăm I), năm học 2022 – 2023

Lịch giảng học kỳ I (ĐHCQ năm I), năm học 2022 – 2023: Xem

Lịch giảng học kỳ I (ĐHCQ từ năm II), năm học 2022- 2023

Lịch giảng học kỳ I (ĐHCQ từ năm II), năm học 2022- 2023: LG ĐHCQ năm II: Xem LG ĐHCQ năm III: Xem LG ĐHCQ năm IV: Xem LG ĐHCQ năm V: Xem LG ĐHCQ năm VI: Xem Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng hàng ngày, lịch giảng dạy sẽ được cập nhật […]

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2022- 2023 (Đại học liên thông năm II)

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2022- 2023 (Đại học liên thông năm II): Xem