Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (đợt 1)

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (đợt 1): Xem

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần (đợt 2) học kỳ I, năm học 2021-2022

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần (đợt 2) học kỳ I, năm học 2021-2022: Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (Đợt 3- các lớp sau khi đã đi bù lâm sàng)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (Đợt 3- các lớp sau khi đã đi bù lâm sàng): Xem

Danh sách sinh viên thi lại kỳ thi phụ, thi sau học lại, học cải thiện điểm, các lớp đại học năm cuối và các lớp khác

Danh sách sinh viên thi lại kỳ thi phụ, thi sau học lại, học cải thiện điểm, các lớp đại học năm cuối và các lớp khác: Xem

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2021- 2022 (từ 25/04/2022 các hệ đào tạo đều học trực tiếp tại Trường)

Lịch giảng học kỳ II, năm học 2021- 2022: Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (đợt 2)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (đợt 2): Xem

[Điều chỉnh và cập nhật 31/3/2022] Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (ĐHCQ + LTCQ)

Phòng Đào tạo đại học điều chỉnh và cập nhật lịch thi kết thúc học phần ngày 21/3/2022. Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2021-2022 (ĐHCQ + LTCQ): Xem  

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021 (đợt 1)

Bảng điểm phúc khảo thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021 (đợt 1): Xem

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021

Thông báo nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2020-2021: Xem

Lịch phân bố giảng đường tuần 44 (từ 08/8/2022 – 13/8/2022)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem