Danh sách sinh viên thiếu điểm tính đến hết học kỳ I, năm học 2020-2021

  1. Danh sách sinh viên thiếu điểm (điểm F): Xem
  2. Danh sách sinh viên điểm D chuyên ngành: Xem
    – Thời gian học lại (điểm F), học cải thiện điểm (học phần điểm D chuyên ngành, các học phần điểm D không thuộc học phần chuyên ngành có nhu cầu học cải thiện điểm của học kỳ I, năm học 2020-2021) : 06-08/5/2021 và 13-15/5/2021
    – Thời gian thi kỳ thi chính sau học lại, học cải thiện điểm: 28-29/5/2021 và 04-05/6/2021
    – Thời gian thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm: 24-26/6/2021
    Lưu ý: Những sinh viên học lại, nếu thiếu điểm Thực hành thì phải học lại cả Lý thuyết và Thực hành. Sinh viên liên hệ giảng viên phụ trách học phần để nộp đơn xin học lại, học cải thiện điểm.