Kết quả thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017; Thời gian phúc khảo, dự kiến phát bằng và đăng ký thi-thi lại tốt nghiệp

Đại học chính quy (2013-2017): Xem

Cao đẳng chính quy (2014-2017): Xem

Đại học liên thông VLVH (2015-2017): Xem

Dược sỹ trung cấp VLVH (2015-2017): Xem

Thời gian phúc khảo điểm thi: Xem

Thời gian dự kiến phát bằng tốt nghiệp: Xem

Thời gian đăng ký thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp: Xem

Mẫu đơn phúc khảo: Xem