Đơn xin dự thi-thi lại Tốt nghiệp

 Đơn xin dự thi Tốt nghiệp (Dành cho HSSV không đủ điều kiện dự thi)

 Đơn xin thi lại Tốt nghiệp (Dành cho HSSV trượt Tốt nghiệp)