Lịch phân bố giảng đường tuần 18 (từ 04/12/2023 – 10/12/2023)

Cơ sở 1: Xem

Cơ sở 2: Xem

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.