Lịch phân bố giảng đường tuần 28 (từ 13/03/2023 – 18/03/2023)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.  

Lịch phân bố giảng đường tuần 29 (từ 20/03/2023 – 25/03/2023)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem   Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.