Lịch phân bố giảng đường tuần 15 (từ 12/12/2022 – 17/12/2022)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.  

Lịch phân bố giảng đường tuần 14 (từ 05/12/2022 – 10/12/2022)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.