Lịch phân bố giảng đường tuần 08 (từ 25/9/2023 – 01/10/2023)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.  

Lịch phân bố giảng đường tuần 09 (từ 02/10/2023 – 18/10/2023)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem   Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.