Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo về việc nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem

Danh sách phòng thi Lý thuyết chuyên môn – Tháng 12/2020

Danh sách phòng thi Lý thuyết chuyên môn – Tháng 12/2020: Xem  

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 2) các lớp LT VLVH

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020-2021 (đợt 2) các lớp LT VLVH: Xem

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký thi, kỳ thi tháng 12/2020

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký thi, kỳ thi tháng 12/2020

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ II, năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Kết quả thi tốt nghiệp và Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 10/2020

Kết quả thi tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 10/2020: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem Mẫu đơn phúc khảo tải về tại: Các biểu mẫu dành cho sinh viên

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020- 2021 (đợt 1)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020- 2021 (đợt 1): Xem