Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học LT VLVH

Lịch giảng học kỳ I, năm học 2019-2020 Đại học LT VLVH: Đại học (2) Kỹ thuật xét nghiệm y học 4: Xem Đại học (2) Kỹ thuật hình ảnh y học 1: Xem

Lịch thi lần 2 cải thiện điểm các lớp Đại học liên thông VLVH

Lịch thi lần 2 cải thiện điểm các lớp Đại học liên thông VLVH: Xem

Lịch thi lại, cải thiện điểm các lớp Đại học liên thông VLVH năm cuối

Lịch thi lại, cải thiện điểm các lớp Đại học liên thông VLVH năm cuối: Xem

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2019 – 2020: Xem

Lịch thi + DSSV thi lại, thi sau học CTĐ của năm học 2018- 2019, lớp ĐH (4) XNYH 4

Lịch thi + DSSV thi lại, thi sau học CTĐ của năm học 2018- 2019, lớp ĐH (4) XNYH 4: Xem

Khung lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2019-2020 (các lớp ĐHLT) update

Khung lịch thi: Xem

Thông báo các ngành, chuyên ngành đại học Nhà trường đang đào tạo

Thông báo các ngành, chuyên ngành đại học Nhà trường đang đào tạo: Xem

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

Thông báo số 548/TB- ĐHKTYDĐN ngày 29/8/2019 về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020: Xem

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019

Lịch thi + Danh sách sinh viên thi kỳ thi phụ sau học lại, cải thiện điểm năm học 2018-2019: Xem