Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký thi, kỳ thi tháng 12/2020

Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký thi, kỳ thi tháng 12/2020

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ II, năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên thiếu điểm học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Kết quả thi tốt nghiệp và Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 10/2020

Kết quả thi tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo bài thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 10/2020: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020

Thông báo phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2019-2020: Xem Mẫu đơn phúc khảo tải về tại: Các biểu mẫu dành cho sinh viên

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020- 2021 (đợt 1)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2020- 2021 (đợt 1): Xem

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp, tháng 10/2020

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp, tháng 10/2020: Xem

Lịch thi kết thúc học phần HKII, NH2019-2020, các lớp ĐHCQ (lịch thi sau dịch Covid); (Lịch đã lên bù các môn thi tạm hoãn ngày 14/10/2020)

Lịch thi kết thúc học phần HKII, NH2019-2020, các lớp ĐHCQ (lịch thi sau dịch Covid); (Lịch đã lên bù các môn thi tạm hoãn ngày 14/10/2020): Xem

Thông báo về việc triển khai thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2020-2021

Thông báo số 511/TB-ĐHKTYDĐN ngày 25/9/2020 về việc triển khai thực hiện KLTN năm học 2020-2021: Xem

Lịch thi cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2020

Lịch thi cho sinh viên không đủ điều kiện thi tốt nghiệp tháng 6/2020: Xem