Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-2017

Kết quả phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2016-017: Xem

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017-2018

Thời khóa biểu học kỳ I, năm học 2017-2018: Tải về

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi kỳ thi phụ học kỳ 2, năm học 2016-2017

Kết quả phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017

Kết quả phúc khảo: Xem

Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ 2, năm học 2016-2017

Thông báo phúc khảo điểm thi học kỳ 2, năm học 2016-2017

Kết quả thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 6/2017; Thời gian phúc khảo, dự kiến phát bằng và đăng ký thi-thi lại tốt nghiệp

Kết quả thi tốt nghiệp tháng 6/2017

Danh sách phòng thi, kỳ thi tốt nghiệp tháng 6/2017

Danh sách phòng thi Khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (CĐ+ĐH) -Chính trị (TC): Xem Danh sách phòng thi LTCM (CĐ+ĐH) – Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp (TC): Xem

Danh sách sinh viên học lại CĐ năm 3; DTC 19; năm học 2016- 2017

xem tại đây

Danh sách sinh viên thi thi kỳ thi phụ năm học 2016-2017: Đại học Điều dưỡng và Xét nghiệm y học năm 4; Cao đẳng năm 3 và DTC 19

Xem tại đây

Kết quả tốt nghiệp của sinh viên các lớp đại học liên thông vừa làm vừa học khóa học 2015-2017 và thông báo phúc khảo điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi tháng 5/2017

Kết quả tốt nghiệp: Xem Thông báo phúc khảo: Xem