Các biểu mẫu dành cho sinh viên

Các biểu mẫu dành cho sinh viên: Tải về

 

(Lưu ý: Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc học phần tại phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (tầng2, khu D). Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục chỉ nhận đơn có ký xác nhận của sinh viên từ lớp trưởng hoặc lớp phó học tập. Những học phần giống nhau thì tổng hợp chung trong một đơn.)