Thời khóa biểu Trung cấp và Cao đẳng các lớp Xét nghiệm, Điều dưỡng liên thông

 

Lớp Xét nghiệm

– Hệ Cao đẳng: download

– Hệ Trung cấp: download

 

Lớp Điều dưỡng

– Hệ Cao đẳng: download

– Hệ Trung cấp: download