Thông báo thời gian thi tốt nghiệp môn Lý thuyết chuyên môn của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 và 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 và 2018-2020; SV các khóa trước, tháng 6/2020

Thông báo thời gian thi tốt nghiệp môn Lý thuyết chuyên môn của sinh viên các lớp Đại học hệ chính quy, khóa học 2015-2020 và 2016-2020; Đại học hệ liên thông vừa làm vừa học, khóa học 2016-2020 và 2018-2020; SV các khóa trước, tháng 6/2020: Xem thông báo