Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ)

Khung lịch thi học kỳII, năm học 2029- 2020 (ĐHCQ): Xem

Lưu ý: Ngày giờ thi tại phòng thi máy sẽ thông báo tới sinh viên sau