Thông báo về việc khóa luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp, năm học 2019-2020

–  Quyết định số 494/QĐ-ĐHKTYDĐN ngày 09/8/2019 về việc quy định khóa luận tốt nghiệp đại học :Xem

–  Phụ lục các biểu mẫu đính kèm QĐ 494: Xem

–  Quy định số 488/QyĐ-ĐHKTYDĐN ngày 09/8/2019 về việc quy định nội dung thi tốt nghiệp của sinh viên đại học, năm học 2019-2020: Xem