Thông báo về việc lấy ý kiến SINH VIÊN SẮP TỐT NGHIỆP trong năm 2022 về toàn khóa học trong học kỳ II, năm học 2021 – 2022.

1. Thông báo khảo sát sinh viên: Xem thông báo

2. Link khảo sát: Tại đây