Quyết định xóa tên tháng 6/2019

Quyết định xóa tên tháng 6/2019