Lịch phân bố giảng đường tuần 05 (từ 03/10/2022 – 08/10/2022)

Cơ sở 1: Xem

Cơ sở 2: Xem

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục).