Cơ cấu tổ chức

  1. Cơ cấu tổ chức

 TT

Họ tên

Chức vụ

1

TS. BS. Nguyễn Đình Phương Thảo

Trưởng phòng

2

 ThS. BS. Nguyễn Thị Hoài Thu

Phó Trưởng phòng

  1. Tên vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

          4.1. Vị trí Trưởng phòng Đào tạo đại học:

+ Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tuyển sinh các loại hình đào tạo của Trường

+ Lập kế hoạch dạy học và giám sát quá trình tổ chức dạy học các lớp học trong Trường

+ Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc cho toàn bộ viên chức của phòng

+ Phối hợp với các Khoa, Bộ môn trong trường xây dựng các đề án mở ngành đào tạo

+ Xây dựng các đề án, quy định, quy trình áp dụng trong Nhà Trường

+ Chỉ đạo Phòng thực hiện các công việc liên quan đến quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định

+ Tổng kết các khóa đào tạo của các loại hình đào tạo

+ Điều hành các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng đào tạo

+ Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

+ Tham gia giảng dạy tại Khoa, Bộ môn

+ Tham gia các Hội đồng của Nhà trường

+ Tham gia giao ban, trực lãnh đạo trường

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

          4.2. Vị trí Phó Trưởng phòng Đào tạo đại học

+ Hỗ trợ trưởng phòng trong việc phân công công việc của phòng, giám sát, đốc thúc việc thực hiện công việc của phòng theo đúng tiến độ

+ Triển khai tiến độ dạy học cho tất cả các lớp tại trường

+ Tham gia chuẩn bị hồ sơ mở ngành đào tạo

+ Phụ giúp Trưởng phòng trong việc cập nhật và hoàn chỉnh các chương trình giáo dục các ngành học và bậc học tại trường

+ Tham gia công tác kiểm định chất lượng đào tạo

+ Tham gia công tác tuyển sinh

+ Tham gia thực hiệc các công việc liên kết Trường – Viện

+ Tham gia công tác xây dựng các quy trình và biểu mẫu cho hoạt động của Phòng

+ Liên hệ các cơ sở y dược để sắp xếp việc thực tập, thực tế của toàn bộ SV trong Trường

+ Phụ trách các báo cáo tổng kết công tác đào tạo và các công việc liên quan khác

+ Tham gia công tác giảng dạy, ra đề thi, kiểm tra, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp tại Khoa, Bộ môn, tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

+ Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

+ Tham gia công tác khác theo sự phân công của Phòng và Nhà trường: Hoạt động phong trào đoàn thể, công tác cố vấn học tập…

  1. Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Chuyên viên phòng Đào tạo đại học

+ Theo dõi việc tổng hợp kết quả học tập, xếp phân loại kết quả học tập và kết quả thi tốt nghiệp theo quy định của các quy chế đào tạo.

+ Quản lý điểm học tập và rèn luyện của sinh viên dựa trên phần mềm quản lý đào tạo

+ In bảng điểm học tập học kỳ, năm học; bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên ra trường

+ Phụ trách website của phòng

+ Hỗ trợ Trưởng phòng thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của các Bộ chủ quản

+ Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Giáo dục thể chất theo sự phân công và quy định của Nhà trường

+ Theo dõi công tác hành chính của phòng, lưu giữ các công văn, giấy tờ liên quan

+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, các báo cáo của Phòng

+ Tham gia xây dựng đề án, quy định , quy trình liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ và công việc được giao

+ Sắp xếp, phân bố giảng đường và điều chỉnh lịch giảng đường

+ Phụ trách văn phòng phẩm, quản lý tài sản

+ Lên lịch thi  kỳ thi chính, lịch thi kỳ thi phụ và sau học lại của mỗi học kỳ

+ Tham gia lên tiến độ dạy học tất cả các lớp trong trường

+ Phụ giúp phòng trong việc in và phát bằng tốt nghiệp,chứng chỉGiáo dục thể chất các lớp đào tạo

+ Sắp xếp, tổng hợp và liên hệ gởi công văn đến các cơ sở thực hànhvề số lượng sinh viên thực tập từng tháng và thời gian TTBV/TTCĐtrong từng học kỳ

+ Tổng hợp số lượng danh sách sinh viên, gởi công văn liên hệ cơ sở TTTN. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN

+ Theo dõi đối chiếu giờ giảng kế hoạch và tổng hợp giờ thực hiện của giảng viên

+ Theo dõi, tổng hợp danh sách giảng viên thỉnh giảng và tổng hợp giờ thỉnh giảng theo từng học kỳ.

+ Tổng hợp số lượng sinh viên, gởi công văn liên hệ cơ sở TTCĐ, TTTN. Hướng dẫn sinh viên thực hiện nội quy và quy định học phần TTTN

+Tập hợp ý kiến phản ánh của CCVC, sinh viên. Phối hợp với Khoa, Bộ môn và phòng ban trong toàn Trường giải quyết vấn đề liên quan để hoàn thành công việc cấp trên giao phó

+ Tham gia công tác tuyển sinhvà nhập học

+ Thực hiện các công việc khác khi được phân công

  1. Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo đại học-Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng

Số 99-Hùng Vương-Hải Châu-Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3892062

Email: daotaodaihoc@dhktyduocdn.edu.vn