Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

– Chức năng:

Phòng Đào tạo đại học có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch chiến lược, tổ chức triển khai thực hiện, quản lý công tác đào tạo, bao gồm xây dựng đề án tuyển sinh; kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo; giáo trình; phương pháp dạy và học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế.

– Nhiệm vụ:

+ Thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo khoá học, năm học các ngành đào tạo của Nhà trường. Quản lý, theo dõi và đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch đào tạo.

+ Thực hiện công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  + Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường về việc mở mã ngành đào tạo, xây dựng mục tiêu đào tạo, thực hiện chương trình khung, cập nhật chương trình giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo.

+ Tham mưu việc biên soạn, thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy cho các ngành đào tạo.

+ Xây dựng các nội quy, quy chế giảng dạy, học tập. Theo dõi quá trình dạy học, quản lý kết quả học tập của sinh viên. Phối hợp với phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên theo dõi việc học tập, rèn luyện và tổ chức thực hiện các hoạt động học tập của sinh viên.

+ Tổng hợp giờ giảng theo học kỳ, theo năm học cho toàn thể giảng viên tham gia giảng dạy các ngành học trong Trường.

+ Hoàn thành các báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác quản lý của Trường.

+ Nghiên cứu, đề xuất hình thức thi, nội dung thi tốt nghiệp; tổ chức thi, tổng hợp kết quả thi tốt nghiệp và các dữ liệu cần thiết để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

+ Quản lý và lưu trữ hồ sơ, công văn giấy tờ có liên quan đến công tác đào tạo. Thống kê, báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Quản lý việc cấp bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ tốt nghiệp, sao lục bảng điểm, kết quả học tập, tốt nghiệp, sao lục văn bằng, chứng chỉ…cho người học.

  + Tham gia các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo được phân công.

+ Tham gia vào các Hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên, Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập…

+ Tham gia Hội đồng tư vấn các công việc liên quan khác của Nhà trường như Hội đồng Khoa học-Đào tạo, Hội đồng tuyển dụng công chức viên chức, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng xét thi đua khen thưởng…

  1. Thành tích của Phòng trong các năm

2.1. Danh hiệu thi đua:

Năm

học

Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2007-2008 Tập thể Lao động xuất sắc  Quyết định số 682/QĐ-CĐKTYTII ngày 22/10/2008; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2008-2009 Tập thể Lao động xuất sắc  Quyết định số 651/QĐ-CĐKTYTII ngày 16/10/2009; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II.
2009-2010 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 1889/QĐ-BYT ngày 10/06/2011; Bộ Y tế.
2010-2011 Tập thể Lao động xuất sắc  Quyết định số 441/QĐ-BYT ngày 15/02/2012; Bộ Y tế.
2011-2012 Tập thể Lao động xuất sắc  Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 20/02/2013; Bộ Y tế .
2012-2013 Tập thể Lao động xuất sắc  Quyết định số 202/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Bộ Y tế .
2013-2014 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5149/QĐ-BYT ngày 12/121/2014; Bộ Y tế .
2014-2015 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 5591/QĐ-BYT ngày 30/12/2015; Bộ Y tế.
2015-2016 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 7616/QĐ-BYT ngày 30/12/2016; Bộ Y tế.
2016-2017 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 125/ QĐ-BYT ngày 10/01/2018; Bộ Y tế.
2017-2018 Tập thể Lao động xuất sắc Quyết định số 243/ QĐ-BYT ngày 21/01/2019; Bộ Y tế.

2.2. Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định

khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2004-2008 Bằng khen  Quyết định số 371/QĐ/TTg ngày 20/3/2009;  Thủ tướng chính phủ
2007-2011 Huân chương Quyết định số 1051/QĐ/CTN ngày 19/7/2012;  Chủ tịch nước
1963-2013 Bằng khen  Quyết định số 1562/QĐ – BGDĐT ngày 04/5/2013; Bộ Giáo dục & Đào tạo
2015-2016 Bằng khen  Quyết định số 1324/BYT ngày 05/4/2017; Bộ Y tế.
1963-2018 Bằng khen  Quyết định số 3148/ QĐ-BYT ngày 23/5/2018; Bộ Y tế.
2017-2018 Bằng khen  Quyết định số 2550/ QĐ-BYT ngày 19/6/2019; Bộ Y tế.

 

Hình ảnh tập thể đơn vị