Thông báo thi ghép học phần bổ sung học kỳ I, NH 2023 -2024 dành cho sinh viên ĐH Liên thông VLVH và sinh viên ĐH VLVH

Thông báo thi ghép học phần bổ sung học kỳ I, NH 2023 -2024 dành cho sinh viên ĐH Liên thông VLVH và sinh viên ĐH VLVH: Xem