Lịch phân bố giảng đường tuần 18 (từ 04/12/2023 – 10/12/2023)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.  

Lịch phân bố giảng đường tuần 17 (từ 27/11/2023 – 03/12/2023)

Cơ sở 1: Xem Cơ sở 2: Xem   Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.