Lịch phân bố giảng đường tuần 09 (từ 02/10/2023 – 18/10/2023)

Cơ sở 1: Xem

Cơ sở 2: Xem

 

Lưu ý: Sinh viên theo dõi lịch giảng đường hàng ngày, lịch giảng đường sẽ được cập nhật liên tục.