Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ I, năm học 2022 – 2023:  Xem

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học trong học kỳ II năm học 2019-2020

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học trong học kỳ II năm học 2019-2020 (xem chi tiết)

Thông báo Khảo sát lấy ý kiến Sinh viên sắp Tốt nghiệp năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 642/KH-ĐHKTYDĐN ngày 14/10/2019 về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan năm học 2019-2020, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục sẽ tiến khảo sát sinh viên sắp tốt nghiệp 2020. Cụ thể Thời gian khảo sát:Từ 03/7/2020 đến 15/7/2020. Đối tượng […]

Hướng dẫn thực hiện khảo sát đánh giá online

Hướng dẫn thực hiện khảo sát đánh giá online

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020

Thông báo về việc khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1, năm học 2019-2020 (xem chi tiết)

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và toàn khóa học năm học 2019-2020

Kế hoạch khảo sát lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và toàn khóa học năm học 2019-2020 (xem chi tiết)

Quy trình khảo sát sinh viên

Quy trình khảo sát sinh viên