Các chương trình đào tạo

Stt Mã số Tên ngành
Trình độ đại học
1 52720101 Y đa khoa
2 52720301 Y tế công cộng
3 52720330 Kỹ thuật hình ảnh y học
4 52720332 Xét nghiệm y học
5 52720401 Dược học
6 52720501 Điều dưỡng
7 52720503 Phục hồi chức năng
Trình độ cao đẳng
1 51720330 Kỹ thuật hình ảnh y học
2 51720332 Xét nghiệm y học
3 51720501 Điều dưỡng
4 51720502 Hộ sinh
5 51720503 Phục hồi chức năng
6 51900107 Dược học
Trình độ trung cấp chuyên nghiệp
1 42720301 Y sỹ
2 42720303 Kỹ thuật xét nghiệm
3 42720304 Kỹ thuật hình ảnh y học
4 42720305 Kỹ thuật vật lý trị liệu, phục hồi chức năng
5 42720401 Dược sỹ trung cấp
6 42720501 Điều dưỡng
7 42720502 Hộ sinh
8 42720601 Kỹ thuật phục hình răng