Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-2022 (Đợt 2-ĐHCQ năm I- Khối điều dưỡng)

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2021-2022 (Đợt 2-ĐHCQ năm I- Khối điều dưỡng): Xem lịch thi