Danh sách Sinh viên thi lại kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của Sinh viên năm cuối và kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2022 – 2023 (Đợt I)

Danh sách Sinh viên thi lại kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm của Sinh viên năm cuối và kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2022 – 2023 (Đợt I): Xem

  • Khung thời gian học lại, học cải thiện điểm: từ 24/4/2023 đến 13/5/2023
  • Thi kỳ thi phụ học kỳ I, năm học 2022-2023 (đợt 2) và thi kỳ thi chính sau học học lại, học cải thiện điểm: từ 22/5/2023 đến 25/5/2023
  • Thi kỳ thi phụ sau học lại, học cải thiện điểm: 14,15,16/6/2023

( Lịch thi cụ thể sẽ được cập nhật trên website)