Quy định và biểu mẫu xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần các ngành đào tạo đại học hệ chính quy

Quy định (tải về)

Mẫu ngân hàng đề thi (tải về)