Đơn xin tạm hoãn, miễn học giáo dục quốc phòng

Đơn xin tạm hoãn học GDQP: Tải về

Đơn xin miễn học GDQP: Tải về