Các biểu mẫu dành cho giảng viên

1. Mẫu danh sách sinh viên học lại, cải thiện điểm (Phòng TCKT) Tải về

2. Mẫu danh sách sinh viên đủ điều kiện thi kỳ thi phụ, thi sau học lại, cải thiện điểm (Phòng ĐTĐH): Tải về

3. Mẫu kế hoạch học lại, học cải thiện điểm: Tải về

4. Tờ trình xin điều chỉnh điểm: Tải về

5. Mẫu sinh viên thi ghép lớp: Tải về