Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2013-2014 các lớp cao đẳng và trung cấp

Phòng Đào tạo thông báo thời khóa biểu học kỳ I, Năm học 2013 – 2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều chỉnh lịch học phòng và giảng viên giảng dạy sẽ báo cho ban cán sự lớp.

Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng  Tải về

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Tải về

Thời khóa biểu các lớp Cao đẳng liên thông  Tải về