Danh sách tổng kết điểm học phần năm học 2015-2016

Danh sách tổng kết điểm học phần năm học 2015-2016: Tải về

Danh sách tổng kết điểm Dược tá 13A Tải về