Xét hồ sơ giải thưởng Vừ A Dính năm 2019

Xét hồ sơ giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 (xem chi tiết)