Thông báo v/v dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2012-2015 và 2013-2015

THONG_BAO_NHAN_BANG_TOT_NGHIEP_13082015_Page_1THONG_BAO_NHAN_BANG_TOT_NGHIEP_13082015_Page_2

Thông báo v/v dự Lễ tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Trung cấp chính quy khóa 2012-2015 và 2013-2015: download