Thông báo V/v đủ điều kiện tham gia học phần Thực tế tốt nghiệp

Những năm gần đây, có một số sinh viên năm cuối không hoàn thành các học phần thực tập chuyên ngành tại bệnh viện vì không tham gia đầy đủ các buổi thực tập theo quy định nhưng những sinh viên này vẫn được đi thực tế tốt nghiệp. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng cho đợt thực tế tốt nghiệp, kể từ năm học 2017-2018, Trường quy định nếu sinh viên nào trong quá trình học không hoàn thành các học phần thực tập chuyên ngành tại bệnh viện thì sẽ không được đi thực tế tốt nghiệp

Xem thông báo