Thông báo khám sức khỏe ra trường đối với sinh viên các lớp đại học 2013-2017 và cao đẳng 2014-2017

THONG BAO KHAM SUC KHOE ( tải về)