Quy định thi kỳ thi phụ, học lại, học cải thiện điểm dành cho sinh viên

Thông báo các quy định thi kỳ thi phụ, học lại, đăng ký học cải thiện điểm: Xem