Quyết định miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích học tập

Hỗ trợ chi phí học tập sinh viên chính quy

Học bổng học kỳ 1

Miễn giảm học phí học kỳ 2